Beleidsplan

Doelstelling

De missie van de Stichting is het verbeteren van de kwaliteit van het leven van kinderen in Kameroen. Het doel is wat globaal omdat de organisatie wil helpen op verschillende gebieden zoals gezondheidszorg, onderwijs en in de eerste levensbehoefte.

Werkzaamheden

De werkzaamheden van de Stichting lopen via de bestuursleden, welke hiervoor geen vergoeding ontvangen dan uitsluitend voor gemaakte kosten. Een van de bestuursleden verblijft geregeld voor langere tijd in Kameroen om persoonlijk toe te zien op de besteding van de middelen van de Stichting Needs for Children.

Een ieder heeft tot taak de Stichting onder de aandacht te brengen van de doelgroep(en) zoals beschreven in de doelstelling. Wanneer zich situatie voordoen met het oog waarop de Stichting is opgericht worden projectplannen gemaakt voor een structurele aanpak van het problemen of de problemen.

Werving fondsen

De Stichting beschikt over een klein vermogen, voornamelijk bijeengebracht door de oprichters.

De Stichting tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door alle wettige middelen welke aan het doel bevorderlijk kunnen zijn. Hieronder wordt verstaan het verkrijgen van legaten, nalatenschappen of schenkingen.

Alle bestuursleden hebben tot taak voor de diverse projecten voldoende middelen te werven door middel van acties, organiseren van evenementen, benaderen van fondsen welke een overeenkomstig doel dienen.

Beheer en besteding vermogen

De Stichting beheert het vermogen zonder risico te lopen. Dit betekent het stallen van vermogen op spaar-/depositorekeningen teneinde een optimale rente te verkrijgen.

Het beleid van de Stichting is erop gericht het vermogen bij voortduring daadwerkelijk in te zetten voor projecten welke in overeenstemming zijn met het doel van de Stichting en als zodanig door het bestuur zijn of zullen worden vastgesteld.

Jaarlijks wordt een rekening opgemaakt van inkomsten en uitgaven alsmede van de ontwikkeling van het vermogen.